Bodylogga2.png                                                        

                                            

Våra öppettider:

Måndag - Torsdag   07.00 - 22.00

Fredagar                  07.00 - 20.00

Lördag                     08.00 - 18.00

Söndag                    10.00 - 20.00

Alltid bemannat!

Medlemspolicy!

Medlemspolicy

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i Bodydiscipline mellan den person

(”Medlemmen”) som är namngiven i avtalet (”Medlemsavtalet”).

Utöver dessa allmänna villkor kan också särskilda villkor gälla för viss tjänst eller visst erbjudande.

2 Medlemskap i Bodydiscipline

2.1 Medlemskapet är personligt, gäller från och med det startdatum som anges i Medlemsavtalet

samt i den omfattning och för den period som Medlemen har bundit sig för (bindningstiden)

och som likaledes anges i Medlemsavtalet.

2.2 Bodydiscipline erbjuder medlemskap för viss bindningstid efter vilken Medlemsavtalet upphör utan uppsägning

(kontantmedlemskap), eller för viss av Bodydiscipline erbjuden bindningstid efter vilken medlemskapet gäller tills vidare

(autogiromedlemskap) och måste avslutas av medlem skriftligt eller vi mail. Uppsägningstiden är innevarande månad

(när uppsägningen sker) plus månaden efter.

3. Medlemsförmåner

3.1 Bodydiscipline kan inte alltid garantera plats i av Medlemen vald träningsaktivitet som genomförs i grupp,

med särskild träningsutrustning eller där deltagarantalet eller tillgången är begränsad av annan anledning.

4. Medlemens ansvar

4.1 Medlemen förbinder sig att alltid visa upp sitt medlemmskort vid Bodydisciplines reception innan träning.
4.2 Att ta del av och följa Bodydisciplines vid var tid gällande säkerhets- och ordningsregler.
4.3 Att följa anvisningar som ges av Bodydisciplines personal avseende träningsmetoder och hantering av träningsutrustning,
4.4 Att inte uppträda olämpligt mot eller störande för andra personer som vistas i Bodydisciplines lokaler.

4.5 Att snarast informera Bodydiscipline om förhållanden som förändrar Medlemens rätt till erhållen rabatt på avgifter

eller annan särskild medlemsförmån.

5. Medlemskortet

5.1 Medlemskortet är Bodydisciplines egendom och disponeras av Medlemmen personligen. Medlemmen förbinder sig

beträffande medlemskortet. att inte låna ut eller överlåta det till annan person. Att snarast anmäla förlust.

6. Bodydisciplines ansvar

6.1 Bodydiscipline ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständighet utanför Bodydisciplines kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, såsom brand-, vatten eller annan
större skada på Bodydisciplines lokal, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighets beslut.

7. Avgifter och betalning

7.1 Om autogirodragningar ej kan genomföras den avsatta dagen kommer en faktura med påminnelse kostnad och ränta om 11% att skickas ut. Enligt för tiden gällande prislista.

7.2 Om autogirot makuleras av betalaren skickas en faktura ut på det aktuella beloppet som ej kunnat genomföras.

7.3 Om påminnelse fakturor ej betalas på utsatt tid så går ärendet vidare till inkasso.

Autogiromedgivande

Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av betalningsmottagaren Bodydiscipline för överföring till denne via bankens automatiska betalningstjänst, Autogiro. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag får jag på kontoutdrag från banken.

Medgivandet kan på min begäran överflyttas till annat konto i banken eller till konto i annan bank. Uttag från mitt konto sker tidigast på förfallodagen. Har jag inte senast bankdagen före förfallodag tillräckligt med pengar på kontot för mina betalningar är jag medveten om att detta kan innebära att betalningarna inte blir utförda. Om betalningarna ändå görs har banken rätt att ta ut ränta och avgifter enligt bankens vid var tid gällande skuld som därigenom uppstår.
Jag medger att uttaget får belasta mitt konto i banken enligt bankens regler. Jag accepterar att banken skall godkänna att mitt konto får användas för Autogiro samt att banken och betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall avbryta min anslutning till Autogiro. Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogirorutinen för bankens räkning.

Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontos nummer och adress får samköras med bankgirocentralens uppgifter till ett register. Mitt medgivande gäller tillsvidare. Medgivandet upphör senast fem bankdagar efter att jag skriftligen återkallat det hos betalningsmottagaren eller banken.

Jag kan också stoppa ett eller flera uttag genom att, på särskild blankett eller via annan rutin som anvisas av banken, underrätta banken senast två dagar före förfallodagen. När jag stoppat ett medgivande via banken innebär detta att inga betalningar som grundas på det stoppade medgivandet blir gjorda förrän jag själv hävt stoppet.

Har jag inte hävt ett stopp inom två månader upphör mitt medgivande till den betalningsmottagaren att gälla.